O biznesie z innej strony. Szukam w świecie finansów tego, co nietypowe: ciekawych pomysłów na biznes, spółek, które różnią się od innych. Ten blog powstał właśnie z fascynacji tym, co ludzie robią dla i z pieniędzmi oraz co pieniądze robią z ludźmi...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Robert Ogłodziński
Szukam w świecie finansów tego, co nietypowe: ciekawych pomysłów na biznes, spółek, które różnią się od innych, nisz w gospodarce i zaskakujących pomysłów na robienie pieniędzy. Ten blog powstał właśnie z fascynacji tym, co ludzie robią dla i z pieniędzmi oraz co pieniądze robią z ludźmi...
RSS


RSS
sobota, 26 października 2013

Jeden z czytelników zapytał mnie o handel w internecie i podatki. Nie zdradzając jego sposobu na biznes, moge powiedzieć, że znalazł niszę produktową - przez popularny serwis aukcyjny zaczął masowo sprzedawać pewne "dobro". Ponieważ sprzedaż faktycznie mu się mocno rozwinęła, zaczął mieć obawy, że może wpaść w oko fiskusowi. W mailu przyznał, że nie pali się do zakładania działalności gospodarczej, ale chciałby działać zgodnie z prawem.

A więc czy handlując w internecie, np. na serwisach aukcyjnych, trzeba mieć kasę fiskalną i płacić podatki? Jakie obowiązki nakłada na nas prawo podatkowe, jeśli w ramach działalności gospodarczej znajduje się taka forma sprzedaży? Czy osoby nieprowadzące działalności gospodarczej również są podatnikami podatku dochodowego?

O wyjaśnienia poprosiłem Sławomira Ekmana, dyrektora w firmie 24EasyAudit.pl


Kiedy sprzedaż w Internecie ma charakter działalności gospodarczej?

Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność handlowa, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Aby zatem dokonywana przez nas sprzedaż w Internecie spełniała definicję działalności gospodarczej, musi posiadać jednocześnie trzy cechy:

         zarobkowość nie oznacza ona jedynie faktu osiągnięcia dochodów z działalności, ale nawet sam zamiar (działanie w celu) jego osiągnięcia

         zorganizowanie a więc działalnie w określonej formie prawnej

         ciągłość jest jedną z najtrudniejszych do zdefiniowania cech. Nie można jej utożsamiać z nieskończonością, ale z drugiej strony należy ją odróżnić od sporadyczności, którą z kolei można wiązać z okazjonalnością; na działalność wykonywaną w sposób ciągły składa się zatem szereg określonych czynności, których efektem jest osiągnięcie założonego celu. Pojęcie ciągłości jest ponadto niezależne od zagadnienia sezonowości (działalność sezonowa może spełniać przesłanki uznania jej za ciągłą).

Jeśli nasza działalność jest działalnością gospodarczą, zobligowani jesteśmy do rejestracji w odpowiednim urzędzie (KRS lub EDG). Musimy ponadto uzyskać numer REGON i NIP oraz odprowadzać należne podatki i składki.

Z chwilą rozpoczęcia działalności gospodarczej (nie później niż przed dokonaniem pierwszej transakcji) powinniśmy wybrać sposób, w jaki będziemy rozliczać się z fiskusem:

         na zasadach ogólnych

         w postaci ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

         w formie karty podatkowej

Warto wspomnieć, że wybraną formę opodatkowania możemy zmienić na początku każdego roku podatkowego wystarczy do dnia 20 stycznia zawiadomić o tym fakcie naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

Co z podatkiem  dochodowym?

Dla celów podatku dochodowego za działalność gospodarczą uważa się działalność m. in. handlową o charakterze zarobkowym, prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły. 

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą obligatoryjnie opodatkowują dochody z tytułu sprzedaży internetowej podatkiem PIT lub CIT w zależności od formy prowadzenia tej działalności.

A co z osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej? Oni również są zobowiązania do zapłacenia podatku PIT, ponieważ jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie innych rzeczy. Jest tutaj jednak pewne ograniczenie. Podatek PIT zapłacimy tylko wówczas, jeśli dokonamy sprzedaży przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie tej rzeczy.

Kiedy sprzedajemy rzecz nową, musimy zapłacić podatek dochodowy. Ale jeśli wystawiamy na aukcji internetowej rzecz, którą nabyliśmy co najmniej 6 miesięcy (lub więcej) przed datą jej sprzedaży i nie prowadzimy działalności gospodarczej, nie jesteśmy podatnikami PITu.  Chyba, że sposób naszych działań, częstotliwość i organizacja powoduje, że mogą być uznane jako realizowane w sposób zorganizowany i ciągły, czyli tak jakbyśmy prowadzili działalność gospodarczą.

A co z podatkiem  VAT?

Poza kwestią podatku dochodowego, pozostaje nam sprawa podatku VAT.

Dla celów podatku VAT za działalność gospodarczą należy rozumieć wszelką działalność handlowców również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania działalności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również wykorzystywanie towarów w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Opodatkowaniu tym podatkiem nie podlega m.in. dostawa towarów używanych tzn. takich, których okres używania wyniósł co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. Również podatnicy, których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 tys. zł, nie są zobowiązani do odprowadzania VATu.

Kto ma obowiązek posiadania kasy fiskalnej?

Na podatnikach podatku VAT ciąży obowiązek posiadania kasy fiskalnej. Jednak i tutaj Minister Finansów udziela zwolnień, które szczegółowo wymienia w rozporządzeniu.

Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r., m. in.  świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Z obowiązku ewidencjonowania zwalnia się również podatników, u których kwota obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 tys. zł (jeśli podatnik rozpoczął działalność w poprzednim roku, wówczas kwotę tę przelicza się proporcjonalnie do okresu wykonywania działalności).

I jeszcze podatek  PCC

Jeśli transakcja nie jest opodatkowana podatkiem VAT, podlega podatkowi PCC. Płatnikami podatku PCC jest kupujący pod tym jednak warunkiem, że wartość przedmiotu przekracza 1 tys. zł. Wysokość podatku PCC od umowy sprzedaży rzeczy ruchomych wynosi 2%.

 

Humor wspiera 24EasyAudit.pl, więcej humoru na Gagfin.pl

 

Humor wspiera 24EasyAudit.pl, więcej humoru na Gagfin.pl

1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 67