O biznesie z innej strony. Szukam w świecie finansów tego, co nietypowe: ciekawych pomysłów na biznes, spółek, które różnią się od innych. Ten blog powstał właśnie z fascynacji tym, co ludzie robią dla i z pieniędzmi oraz co pieniądze robią z ludźmi...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Robert Ogłodziński
Szukam w świecie finansów tego, co nietypowe: ciekawych pomysłów na biznes, spółek, które różnią się od innych, nisz w gospodarce i zaskakujących pomysłów na robienie pieniędzy. Ten blog powstał właśnie z fascynacji tym, co ludzie robią dla i z pieniędzmi oraz co pieniądze robią z ludźmi...
RSS


Blog > Komentarze do wpisu

3 rzeczy, które można uwzględnić w kosztach i o których mogłeś nie słyszeć

Mamy sobotę, więc jest trochę czasu by porozmawiać o księgowości w frmie. Dziś nieco o kosztach - bardzo gorącym temacie w niemal każdym przedsiębiorstwie.  

Wyliczenie podatku dochodowego wymaga nie lada wysiłku ze strony księgowych. Muszą oni bezbłędnie poruszać się po Ustawie o CIT. Jak dobrze znacie fragmenty mówiące o kosztach uzyskania przychodu? Czy słyszeliście o uldze technologicznej, szybszej amortyzacji podatkowej lub jednorazowym wrzuceniu w koszty nawet dużych wartościowo zakupów środków trwałych?

O wyjaśnienia, jak zwykle, poprosiłem Sławomira Ekmana, dyrektora w firmie 24EasyAudit

 


Ulga technologiczna: kto, kiedy i na jakich zasadach może z niej skorzystać?


Podatnik może odliczyć wydatki poniesione na nabycie nowych technologii, tj. wiedzy technologicznej w postaci wartości niematerialnej i prawnej, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalanie wyrobów lub usług. Odliczenie może wynieść nawet 50% poniesionych kosztów i jest ono czymś dodatkowym poza standardową amortyzacją podatkową takiej technologii. Tak więc kupując nową technologię za 1.000.000 zł, w kosztach podatkowych może znaleźć się nawet 1.500.000 zł.

Warunek konieczny, aby skorzystać z ulgi, to nabycie technologii w drodze umowy o przeniesienie oraz korzystanie z praw. Ulga nie dotyczy wydatków na wytworzenie technologii we własnym zakresie!

Technologia nie może być stosowana na świecie przez okres dłuższy niż 5 lat, a ponadto fakt ten musi być potwierdzony niezależną opinią wydaną przez jeden z podmiotów:

 • podstawowe jednostki organizacyjne uczelni

 • jednostki naukowe PAN

 • instytuty badawcze

 • międzynarodowe instytuty naukowe

 • Polską Akademię Umiejętności,

 • inne jednostki, w tym centra badawczo-rozwojowe.

 

Okres „istnienia” nowej technologii w przypadku oprogramowania komputerowego nie powinien być liczony od pierwotnej jego wersji, ale w praktyce każda aktualizacja lub dostosowanie do potrzeb konkretnej firmy stanowi odrębną technologię.

Podstawą ustalenia wielkości odliczenia jest kwota poniesionych wydatków na nabycie nowej technologii, uwzględnionych w wartości początkowej, w części, w jakiej została zapłacona w roku podatkowym, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji lub w roku następującym po tym roku, oraz w której nie została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

W przypadku przedpłat w roku poprzedzającym rok, w którym nową technologię podatnik wprowadził do ewidencji, wydatki te uznaje się za poniesione w roku wprowadzenia tejże technologii do ewidencji.

Podatnik może utracić prawo do ulgi technologicznej, jeżeli przed upływem 3 lat podatkowych licząc od końca roku, w którym wprowadził technologię do ewidencji:

 • udzieli w jakiejkolwiek formie lub części innym podmiotom prawa do nowej technologii; albo

 • zostanie ogłoszona jego upadłość obejmująca likwidację majątku lub zostanie postawiony w stan likwidacji albo

 • otrzyma zwrot wydatków na tę technologię w jakiejkolwiek formie.

 

Prawo do ulgi nie przysługuje podatnikowi, który w bieżącym lub poprzednim roku podatkowym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

 

Amortyzacja podatkowa: jak ją obliczać i stosować?


Podczas ustalania stawek podatkowych księgowi najczęściej zaglądają do załącznika ze stawkami amortyzacyjnymi i na tej podstawie bez zastanowienia przyporządkowują ustawową stawkę.

Zapominają jednak, że stawki można podwyższać o współczynniki, które podwyższają stawki:

 • dla budynków i budowli używanych w warunkach:

 • pogorszonych (tj. np. pod ciągłym działaniem wody, par wodnych, znacznych drgań, nagłych zmian temperatury) – nie więcej niż o 1,2

 • złych (tj. np. pod wpływem niszczących środków chemicznych, w tym rozproszonych w atmosferze, wodzie lub wydzielających się w postaci oparów, których źródłem są inne obiekty znajdujące się w pobliżu. ) – nie więcej niż o 1,4

 • dla maszyn, urządzeń i środków transportu, z wyjątkiem morskiego taboru pływającego, używanych bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych albo wymagających szczególnej sprawności technicznej (np. takie, które używane są w pracy na trzy zmiany, mimo że nie działają ze swej istoty w ruchu ciągłym, używane w warunkach terenowych, w warunkach leśnych, pod ziemią)- nie więcej niż 1,4

 • dla maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 4–6 i 8 KŚT, poddanych szybkiemu postępowi technicznemu (tj. takich, w których zastosowane są układy mikroprocesorowe lub systemy komputerowe, spełniające założone funkcje dzięki wykorzystaniu w nich najnowszych zdobyczy techniki) - nie więcej niż 2,0.

 

Dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, można przyjmować indywidualne stawki.


Amortyzacja jednorazowa: co to takiego i kiedy możemy ją stosować?

Podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność (z pewnymi wyjątkami) oraz tzw. mali podatnicy (czyli tacy, których wartość przychodów ze sprzedaży w poprzednim roku nie przekroczyła 1,2 mln euro), mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji, do wysokości nieprzekraczającej w roku kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów.

Powyższe dotyczy zarówno maszyn, urządzeń, narzędzi i środków transportu, ale nie obejmuje samochodów osobowych.

Podatnik jednorazowo amortyzować może również środki trwałe o niskiej wartości, tzn. nie przekraczającej 3.500 zł. Tutaj warto uważnie dokonywać analizy tego co kupujemy. Załóżmy, że przedsiębiorca zakupił zestaw meblowy o wartości 20.000 zł. Często myślimy – 20.000 zł to więcej niż 3.500 zł i od razu odrzucamy możliwość jednorazowego odpisu. Warto jednak rozbić ta kwotę na poszczególne elementy zestawu i o ile mogą one stanowić odrębne środki trwałe (np. różne szafki, stół, krzesła), to warto przypisać im wartości i zapewne często wartości jednostkowe będą niższe od 3.500 złotych, a jeśli tak, to wówczas te poszczególne niskowartościowe elementy możemy zamortyzować jednorazowo. Ta sama zasada dotyczy innych zakupów. Myślmy, jak można dezagregować poszczególne zakupy i maksymalnie rozdrobnić je na oddzielne środki trwałe. To szybki i relatywnie bezpieczny sposób na wyższe koszty uzyskania przychodu.Humor wspiera 24EasyAudit.pl, więcej humoru na Gagfin.pl

Humor wspiera 24EasyAudit.pl, więcej humoru na Gagfin.pl

sobota, 12 października 2013, oglodzinski

Polecane wpisy

TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: